dzisiaj jest: 17 sierpnia 2018. imieniny: Anita, Julianna, Jacek
wersja polska 
Aktualności
Podsumowanie inwestycji gminnych

Zbliża się koniec roku 2017. Był to czas wytężonej pracy m.in. w zakresie inwestycji i zamówień publicznych. Warto więc podsumować wszystko to co udało się zrealizować w ciągu ostatnich miesięcy. W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Inwestycje, które zrealizowano lub obecnie trwają finansuje Gmina ze środków własnych jak i ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Wydział Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych. Ponadto stale opracowywane są wnioski i projekty by pozyskać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie. Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowe zestawienie już zrealizowanych, rozpoczętych i zaplanowanych inwestycji do końca roku 2017.

1. Połączenie dwóch wodociągów w miejscowości Sroków w celu zabezpieczenia się przed awariami studni głębinowych ujęcia w Zagórzu i ujęcia w Wielgomłynach - ewentualne zabezpieczenie przed awariami w dostawie energii elektrycznej w/w ujęć i sieci wodciągowych
   Przedmiotem inwestycji była budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE100 RC średnicy 90mm, o długości 252,10m będąca spinką istniejących już odcinków sieci. Wykonana została w przeważającej części przewiertem sterowanym i częściowo w wykopie otwartym. W ramach inwestycji zamontowano 1 komplet hydrantu przeciwpożarowego naziemnego DN80mm z zasuwą odcinającą oraz zasuwę sieciową DN80mm. Łączna wartość wykonania zadania wyniosła 44.873,73zł.2. Remont przepustu drogowego w miejscowości Odrowąż
   Wykonano prace polegające na odnowieniu przepustu drogowego w miejscowości Odrowąż w ciągu drogi gminnej, poprzez oczyszczenie terenu budowy z pozostałości po uszkodzonym przepuście tj. gruzu, kamieni, gruntu organicznego, wykonaniu pomiarów geodezyjnych, montażu kręgów betonowych o średnicy 1000 mmm oraz 300 mm, wykonaniu ściany oporowej o konstrukcji monolitycznej żelbetonowej, jako murek czołowy, wykonaniu obsypki i zasypki kręgów betonowych wraz z zagęszczeniem, wykonaniu utwardzenia terenu płytami ażurowymi na podsypce cementowo – piaskowej, odtworzeniu pobocza, utwardzeniu kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 grubości 15,0 cm oraz montażu barier segmentowych U-12a długości 2,0 m – łącznie 3 sztuki. Wartość wykonanych prac wyniosła 31.315,10 zł.3. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zagórze – obok Ośrodka Kultury i sklepu spożywczego - wraz z budową miejsc parkingowych i małą architekturą
   Zadanie rozpoczęte w 2014 roku wykonaniem map do celów projektowych. W 2015 roku opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową. W 2017 roku wykonano drogę wewnętrzną o długości 212 mb i szerokości od 3 do 5 m z nawierzchni mineralno – bitumicznych o grubości 4 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 15 cm i warstwa górna o grubości 8 cm. Wykonano chodnik o szerokości 1,5 m z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej o grubości 4 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego o grubości 10 cm oraz obrzeże betonowe 8x30x100 cm od strony istniejących działek. Ponadto wykonano miejsca parkingowe dla dwóch autobusów z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 15 cm i warstwa górna o grubości 8 cm. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm. Wartość tych prac wyniosła 116.996,68 zł (łączny koszt budowy drogi w latach 2014-2017r. wyniósł 125.576,68zł).4. Budowa drogi Pratkowice - Sokola Góra
   Zadanie rozpoczęte w 2015r. wykonaniem map geodezyjnych oraz dokumentacji. W 2016 roku rozpoczęto prace i wykonano drogę o długości 824,81 m i szerokości 4m. W bieżącym roku w miesiącu czerwcu rozpoczęto kontynuację inwestycji. Wykonano nawierzchnię o długości 800m i szerokości 4m z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych o grubości 4 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości 15 cm, warstwa górna o grubości 5 cm. Ponadto wykonano utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego o grubości 8 cm. Wartość prac wykonanych w 2017r wyniosła 137.205,01 zł, a łączny koszt budowy drogi (I etap + II etap) 266.653,73 zł.5. Przebudowa drogi w miejscowości Karczów na działce geodezyjnej nr 280/1 i 731/2
   Zadanie rozpoczęte w 2015r. wykonaniem map geodezyjnych oraz dokumentacji przebudowy drogi. W bieżącym roku wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 5 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego – warstwa dolna i warstwa górna o grubości 20 cm. Długość drogi 318 m. Szerokość 4 m. W miesiącu czerwcu droga została oddana do eksploatacji. Wartość wykonanych prac wyniosła 89.031,27 zł.6. Przebudowa drogi w miejscowości Karczów na działce geodezyjnej nr 283
   Zadanie rozpoczęte w 2015r. wykonaniem map geodezyjnych oraz dokumentacji przebudowy drogi. W bieżącym roku wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 5 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości 15 cm, warstwa górna o grubości 8 cm. Długość drogi 167 m, szerokość 3 m. W miesiącu czerwcu droga została oddana do eksploatacji. Wartość wykonanych prac wyniosła 46.473,67 zł.7. Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Niedośpielin
   W ramach poprawy bezpieczeństwa uczniów z Niedośpielina zakupiono wiatę przystankową wykonaną z profili stalowych, ocynkowanych i lakierowanych o długości wewnątrz 3900 cm i wysokości z dachem 2425 cm. Ścianki boczne o szerokości 0,50 m przeszklone szybami hartowanymi o grubości 8 mm. Dach o szerokości 1 m przyciemniony oraz ławki drewniane. Wartość wykonanych prac wyniosła 6.708,49 zł.8. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
   Zadanie wieloletnie rozpoczęte w 2013 roku w miejscowości Wielgomłyny przy ulicy Krzętowskiej. Wykonawcą zadania jest Zakład Komunalny w Wielgomłynach, z którym podpisano zlecenie na zrealizowanie robót dotyczących branży architektoniczno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz drogowej. W bieżącym roku wykonano wiatę boksami na odpady wielkogabarytowe i ogrodzenie placu. Wartość wykonanych prac w 2017 roku wyniosła 44.861,44zł. Oddanie obiektu do eksploatacji nastąpi w 2018r. – wartość całego zadania wyniesie około 307.046,97zł.9. Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedośpielin
   Zadanie rozpoczęte w 2015r. wykonaniem map do opracowania dokumentacji technicznej. Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową budowy. W miesiącu wrześniu br. rozpoczęto prace związane z przygotowaniem i oczyszczeniem terenu, na którym zostaną wykonane fundamenty. Do końca roku 2017 zostanie wykonana całość konstrukcji budynku wraz z zadaszeniem. Pozostałe prace tj. montaż okien, drzwi, wykonanie podłóg, ścian i sufitów, montaż instalacji C.O., wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, montaż klimatyzacji pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku zostanie wykonana w 2018r. Przewidywany koszt prac które maja zostać wykonane w roku bieżącym to 296.855,00zł., a całkowity jej koszt 970.000,00zł.10. Budowa parkingu przy PSP w Wielgomłynach
   Zadanie wieloletnie rozpoczęte w 2011r w ramach zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wielgomłyny”. W bieżącym roku wykonano miejsca parkingowe przy boisku na terenie PSP w Wielgomłynach. Zakres robót obejmował: wykonanie robót ziemnych z odwozem urobku, ustawienie krawężników na ławie betonowej, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego we warstwie dolnej i górnej, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej na powierzchni 158,5 m2. Zadanie zostało ukończone w czerwcu 2017r, a jego koszt wyniósł 21.835,31 zł. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wielgomłyny”.11. Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa – Budowa przystani kajakowej w Krzętowie obok oczyszczalni ścieków
    Zadanie rozpoczęte w 2016 roku wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowej inwestycji. W kolejności został złożony wniosek do Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Pozyskana kwota dofinansowania wynosi 256.326,60 zł, natomiast całość realizacji zadania została zaplanowana na kwotę 536.326,60 zł.
Projekt polega na zagospodarowaniu turystycznym terenów rzeki Pilicy na odcinku od Maluszyna do Sulejowa poprzez utworzenie kajakowego szlaku wodnego oraz budowę odpowiedniej infrastruktury poprzez wykonanie stanic kajakowych, kładek, tablic informacyjnych itp. Dodatkowo w ramach projektu są zaplanowane działania dotyczące promocji turystycznych walorów krajobrazowych i przyrodniczych doliny rzeki Pilicy. Ponadto w projekcie jest przewidziana kampania promująca ofertę turystyki na terenie gmin partnerstwa. Planowany termin zakończenia zadania – II półrocze 2017r.

12. Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgomłynach
    W bieżącym roku w drodze przetargu został zakupiony samochód bojowy dla jednostki OSP w Wielgomłynach. Ze środków budżetu Gminy Wielgomłyny na ten cel przeznaczono 315.000,00zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przyznała dla jednostki OSP w Wielgomłynach dotację celową z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 175.000,00 zł. Kolejnym źródłem finansowania inwestycji jest dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 250.000,00 zł. Pozostałymi źródłami finansowania tego zadania są środki własne jednostki OSP w Wielgomłynach w wysokości 10.300,00 zł. Wartość zakupu wynosi 750.300,00zł. Nowy samochód bojowy IVECO typ Eurocargo 4x4 N3G model ML150E28W rok produkcji 2017 o mocy silnika 206kW (280KM) ze zbiornikiem wody o pojemności 3000l zostanie dostarczony do 15 grudnia 2017r.13. Remont budynku po szkole w Rogach z przeznaczeniem na świetlicę
    W listopadzie 2017r. zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek Gminy Wielgomłyny o dotację w wysokości 78% z Programu Rozwoju Regionalnego wartości inwestycji wynoszącej około 400.000,00zł. W przypadku odniesienia sukcesu w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie wyremontowana świetlica zostanie przekazana do eksploatacji na przełomie 2018-2019r.

Ponadto w roku bieżącym został ogłoszony przetarg na wykonanie z mas bitumicznych dwóch dróg w miejscowości Karczów (pierwsza na odcinku od remizy do centrum wsi oraz droga wewnętrzna na końcu Karczowa przy wyjeździe na Wolę Rożkową). Ze względu na bardzo wysokie ceny firm przystępujących do przetargu został on unieważniony i zostanie ponownie ogłoszony w styczniu 2018r.

Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą wykonania remontów świetlic w miejscowości Karczów i Pratkowice. W miesiącu lipcu wnioski o dofinansowanie inwestycji w wysokości 63% każdej inwestycji zostały przedłożone i merytorycznie zaakceptowane w centrali Stowarzyszenia Dolina Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, skąd zostały odesłane do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi celem ostatecznej weryfikacji i podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji. Koszt remontu jednej świetlicy opiewać ma na kwotę 100.000,00zł, z czego 63.000,00zł stanowić będzie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, a wkład Gminy Wielgomłyny wyniesie 37.000,00zł.
Obecnie trwają także prace projektowe dotyczące remontu świetlicy oraz zagospodarowania terenu wokół budynku świetlicy w miejscowości Trzebce. Prace obejmować będą częściowy remont dachu (wymiana papy na nową), wymiana podłogi i wykonanie nowej sceny, nowe oświetlenie sufitowe, wykonanie docieplenia i tynków budynku w miejscach gdzie nie zostało to dotychczas wykonane, położenie kostki brukowej wokół i przed budynkiem, wykonanie pomostów do wędkowania oraz utwardzenie terenu i wykonanie dojścia do wiaty.

Do końca roku 2017 Gmina Wielgomłyny będzie realizować zadania z zakresu:
  1. Pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E w miejscowości Wielgomłyny ul. Częstochowska” w kwocie 100.000,00zł, oraz dofinansowania do budowy ogrodzenia i utwardzenia terenu przy budynku Komisariatu Policji w Przedborzu w kwocie 5.000,00zł;
  2. Pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Radomsku pn. "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3918E w miejscowości Zagórze" 30.000,00zł, oraz pomocy rzeczowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3920E w miejscowości Sokola Góra" 13.400,00zł.


« powrót