dzisiaj jest: 16 stycznia 2019. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
Aktualności
Ogłoszenie o konsultacjach

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Wielgomłyny
zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące. działalność na terenie Gminy Wielgomłyny, do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowvch i Narkomanii na 2019r.
Konsultacje będą trwały od 28 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019r.
Projekty uchwał przedstawione zostaną organizacjom podczas spotkania bezpośredniego zorganizowanego w dniu 12 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Wielgomłynach. ul Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny.
Propozycje i uwagi na piśmie prosimy zgłaszać bezpośrednio na spotkaniu lub do dnia 11 stycznia 2019 r. włącznie na adres e-mail urzad@wielgomlyny.pl. Formularz opinii jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej i siedzibie Urzędu Gminy w Wielgomłynach, ul Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny.
Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Po przeprowadzeniu bezpośredniego spotkania oraz po wyznaczonym terminie składania uwag i propozycji sporządzany jest protokół zawierający temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie Do protokołu dołącza się listę obecności.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

Załączniki:
- Zarządzenie Nr 117/2018, Program GKRPA na 2019r., formularz zgłaszania opinii - pobierz

« powrót