dzisiaj jest: 16 stycznia 2019. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 
przy Urzędzie Gminy w Wielgomłynach
tel. (0-44 ) 787 10 87

    
 SKŁAD KOMISJI:


1. Nowak Bożena– Sekretarz Gminy, Przewodnicząca Komisji 

2. Jędrzejczyk Anna– Inspektor w Urzędzie  Gminy /sekretarz komisji/

3. Stalka Wiktor – Komisariat Policji w Przedborzu

4. Smolarczyk Bogumiła – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

5. Stępień Marianna – Nauczyciel Publicznego Gimnazjum

6. Gaik Zofia – Inspektor w Urzędzie Gminy
 
 ZADANIA KOMISJI:

Komisja powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z już  istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w wybranym zakładzie lecznictwa odwykowego.
 
 Do zadań komisji należy w szczególności:

 • inicjowanie działań na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • inicjowanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, wobec rodzin, w których występują problemy alkoholowe,
  inicjowanie innych przedsięwzięć z  zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • opiniowanie, wdrażanie i koordynacja programów profilaktycznych,
 • współdziałanie z organizacjami, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych,
  kontrolowanie realizacji zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
 • opiniowanie wniosków dotyczących sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy,
 • podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (wg art. 24-26 i art. 40 ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), a w szczególności:
  - kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  - kierowanie wniosków do sądu rejonowego o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 PRACA KOMISJI:
 
1. Złożenie wniosku do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Wezwanie podejrzanego o nadużywanie alkoholu i świadków wnioskodawcy na posiedzenie Komisji w celu dokonania wyjaśnień (zebrania faktów) oraz zmotywowania do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego (na podstawie złożonego wniosku oraz w oparciu o zebrane dowody potwierdzające nadużywanie alkoholu).
3. Wskazanie placówki lecznictwa odwykowego, w której osoba nadużywająca może podjąć leczenie.
4. Komisja odracza postępowanie, jeżeli osoba podejrzana o nadużywanie alkoholu zobowiąże się do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.
5.  W przypadku, gdy osoba nadużywająca alkohol odmawia poddania się dobrowolnemu leczeniu Komisja kieruje osobę podejrzaną do biegłego            w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
6.  Biegły wydaje opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazuje rodzaj zakładu leczniczego.
7. komisja przekazuje do Sądu zebraną dokumentację wraz z wnioskiem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu  w stacjonarnym (Szpital) lub niestacjonarnym (Poradnia Odwykowa) zakładzie lecznictwa odwykowego.
8. W przypadku nie zgłoszenia się do biegłego, Sąd zarządza doprowadzenie przez Policję na badanie w przedmiocie uzależnienia.
9.  Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak wymaga tego cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia Sądu.
10.  W przypadku uchylania się lub nieskuteczności leczenia niestacjonarnego (Poradnia Odwykowa) Sąd może zamienić je na prośbę wnioskodawcy we współpracy z kuratorem sądowym na leczenie stacjonarne (Szpital).

Uwagi

1.  W przypadku, gdy osoba skierowana na leczenie odwykowe, nie podejmie leczenia, wnioskodawca natychmiast powinien zawiadomić Komisję.
2.   Jeżeli osoba podejrzana o nadużywanie alkoholu nie stawi się na posiedzenie Komisji lub nie podejmie dobrowolnego leczenia odwykowego, Komisja może wezwać ją ponownie.
3.   Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Komisji o zaistniałych zmianach dotyczących osoby podejrzanej o nadużywanie alkoholu np. pobyt w Zakładzie Karnym, szpitalu, zmiana miejsca zamieszkania i inne informacje ułatwiające przebieg postępowania Komisji.


PO NAJBLIŻSZĄ POMOC MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ DO:


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Gminy w Wielgomłynach
97-525 Wielgomłyny
tel. (0-44) 787-10-87
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach    
 Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 56
 tel. (044) 6835422 lub 997
 fax (044) 6835421
    
 
Prokuratura Rejonowa w Radomsku
97-500 Radomsko, Tysiąclecia 3 tel: (+44) 683-47-70

Powiat

Nazwa placówki

Adres i telefon

Typ placówki

m. Łódź

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ
Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień
wolu.lodz@wp.pl

Pomorska 54
91-408 Łódź
042 633 08 71

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

bełchatowski

NZOZ WOLMED
Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień
biuro@wolmed.pl

Opalowa 9
97-400 Bełchatów
044 633 78 99

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Szpital Wojewódzki
Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
szpital@szpital-belchatow.pl

Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
044 635 83 11

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Szpital Wojewódzki
Oddział terapii uzależnienia od alkoholu
szpital@szpital-belchatow.pl

Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
044 635 85 28

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu

Szpital Wojewódzki
Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
044 635 82 00

oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

NZOZ WOLMED
Oddział Dzienny Terapii Uzależnień

Dubie 1a
97-420 Szczerców
44 635 63 03

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu

NZOZ WOLMED
OLAZA

Dubie 1
97-420 Szczerców
044 635 63 03

oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

brzeziński

NZOZ Szpital Powiatowy
Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

M. Skłodowskiej-Curie 6
95-060 Brzeziny
046 874 20 02 w. 246

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

kutnowski

NZOZ „Kutnowski Szpital Samorządowy”
Poradnia Leczenia Uzależnień

Kościuszki 52
99-300 Kutno
024 38 80 387

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

łaski

SP ZOZ
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Warszawska 62
98-100 Łask
043 675 22 95

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

łęczycki

SP ZOZ
Poradnia Leczenia Uzależnień

Kilińskiego 4
99-100 Łęczyca
024 721 23 38

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

łowicki

SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna
Poradnia Leczenia Uzależnień
lowzoz@pro.onet.pl

Kaliska 6
99-400 Łowicz
046 837 37 07

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

m. Łódź

Fundacja "Uwolnienie" CLUiZP
Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu
poradnia@uwolnienie.pl

Inowrocławska 5A
91-020 Łódź
042 640 62 40

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Fundacja "Uwolnienie" CLUiZP Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
poradnia@uwolnienie.pl

Inowrocławska 5A
91-464 Łódź
042 640 62 40

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu

MOPiTU
Zakład Medycyny Uzależnień
mopitu@mopitu.pl

Kilińskiego 232
92-320 Łódź
042 676 18 18 w.24

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

MOPiTU
Zakład Psychoterapii Uzależnień
mopitu@mopitu.pl

Niciarniana 41
92-320 Łódź
042 676 18 18

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

MOPiTU
Oddział Leczenia Uzależnień
mopitu@mopitu.pl

Niciarniana 41
92-320 Łódź
042 676 18 18

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu

MOPiTU
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
mopitu@hot.pl

Niciarniana 41
92-320 Łódź
042 676 18 18

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu

MOPiTU
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
mopitu@mopitu.pl

Kilińskiego 232
92-320 Łódź
042 676 18 18

oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ
Szpital im. dr J. Babińskiego
Oddział IX A - COTUA

Aleksandrowska 159
91-229 Łódź
042 652 94 01 w. 372

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ
Szpital im. dr J. Babińskiego
OLAZA - Oddział IX C

Aleksandrowska 159
91-229 Łódź
042 652 94 01 w. 372

oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

m. Piotrków Trybunalski

Powiatowy ZOZ
Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Odwykowego
Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi
poradniaalkohol_piotrkow@vp.pl

Broniewskiego 4
97-300 Piotrków Trybunalski
044 647 11 96

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

m. Skierniewice

Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia Leczenia Uzależnień

Nowobielańska 61
96-100 Skierniewice
046 833 04 46

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

opoczyński

SP ZOZ Szpital Powiatowy
Poradnia Leczenia Uzależnień

Partyzantów 30
26-300 Opoczno
044 754 48 37

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

pabianicki

NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne
Przychodnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Leczenia Uzależnień
plu@pcmnzoz.pl

Jana Pawła II 68
95-200 Pabianice
042 225 38 57

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

pajęczański

SP ZOZ Przychodnia Rejonowa Specjalistyczna
Poradnia Odwykowa

Wiśniowa 26
98-330 Pajęczno
034 311 26 17 w.19

poradnia/przychodnia