dzisiaj jest: 12 grudnia 2018. imieniny: Joanna, Aleksander, Dagmara
wersja polska 
Wójt Gminy

WÓJT GMINY - mgr Bogumiła Dyktyńska

telefon kontaktowy

do Urzędu Gminy w Wielgomłynach

/ 044/- 787 10 87

/044/ - 787 10 70

/ 044/ - 787 10 82 / tel./fax

 e-mail - urzadwojt@wielgomlyny.pl

 Kierownikiem Urzędu Gminy jest Wójt Gminy.

 Wójt Gminy kierując Urzędem Gminy, w szczególności:

1) dokonuje podziału zadań w kierownictwie Urzędu ,

2) wykonuje funkcje pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,

3) wykonuje funkcje zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

4) zapewnia skuteczną kontrolę realizacji zadań i przestrzegania prawa,

5) zapewnia warunki organizacyjne dla sprawnego funkcjonowania Urzędu,

6) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz wydaje upoważnienia do wydawania w jego imieniu tych decyzji,

7) kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz,

8) przedkłada Radzie projekty rozstrzygnięć /uchwał/ w sprawach należących do jej właściwości,

9) określa sposób wykonywania uchwał, w tym budżetowych oraz gospodarowania mieniem komunalnym,

10) odpowiada za całość gospodarki finansowej Gminy,

11) opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,

12) zarządza ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia,

13) wydaje przepisy porządkowe w przypadku nie cierpiącym zwłoki,

14) wykonuje zadania szefa obrony cywilnej,

15) występuje do Rady z wnioskami w sprawie powołania i odwołania Sekretarza, Skarbnika, 

16) przedkłada uchwały Rady organom nadzoru,

17) udziela pełnomocnictw działalność sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

18) koordynuje działalność Referatów oraz organizuje ich współpracę poprzez miedzy innymi zwoływanie narad z częstotliwością zapewniającą właściwe wykonywanie zadań,

19) czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

20) nadaje w drodze zarządzenia Regulamin Organizacyjny,

21) zatwierdza kryteria oceny pracowników, dokonuje oceny pracowników bezpośrednio podległych.

22) przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym od osób do tego zobowiązanych,

 Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Sekretarza Gminy.

  Zadania związane z gospodarką finansową Gminy Wójt wykonuje przy pomocy Skarbnika Gminy. Kierownicy poszczególnych Referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań Wójta w swoim zakresie działania i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem. 

Kierownicy poszczególnych Referatów są bezpośrednimi przełożonymi dla podległym im pracowników i sprawują nad nimi nadzór. Wójt bezpośrednio nadzoruje  Sekretarza, Skarbnika, Samodzielne stanowisko do spraw gospodarki gruntami i zamówień publicznych , Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Stanowisko do spraw komunalnych, Stanowisko do spraw rolnictwa i zarządzania kryzysowego, Radcę Prawnego.