dzisiaj jest: 12 grudnia 2018. imieniny: Joanna, Aleksander, Dagmara
wersja polska 
Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY -       ANNA JAGUŚCIK

telefon kontaktowy do

Urzędu Gminy w Wielgomłynach

/044/ 787 10 87

/044/ 787 10 82 tel./fax

e-mail anna.jaguscik@wielgomlyny.pl 

Skarbnik Gminy  jest głównym księgowym budżetu Gminy . 

Skarbnik Gminy w szczególności:

1) opracowuje projekt budżetu gminy i jego zmian zgodnie z odrębną uchwałą Rady,

2) opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz informuje podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie,

3) wnioskuje do Wójta o uzyskanie zgody na poniesienie jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu,

4) czuwa, aby zobowiązania zaciągane przez Gminę nie przekraczały wysokości wynikającej z planu wydatków pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia oraz obligatoryjne wpłaty płatnika,

5) wnioskuje do Wójta o wprowadzenie dla podległych jednostek dodatkowych ograniczeń zaciągania zobowiązań bądź dokonywania wydatków,

6) kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

7) czuwa, aby suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie przekroczyła kwoty określonej w budżecie,

8) kieruje do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosków o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,

9) czuwa, aby Gmina nie zaciągała zobowiązań finansowych, których wartość nominalna, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji,

10) zapewnia określenie w uchwale budżetowej łącznej kwoty poręczeń i gwarancji w przypadku ich udzielania,

11) przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych,

12) wykonuje budżet Gminy zgodnie z uchwałą Rady, w tym:

 a) opracowuje układ wykonawczy budżetu,

 b) przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek,

 c) opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

13) czuwa nad prawidłową realizacją budżetu Gminy, w tym przygotowuje projekty zarządzeń Wójta dotyczące:

 a) przeniesień wydatków z rezerw budżetowych,

 b) zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi zmianami kwot dotacji        celowych przekazywanych z budżetu państwa,

 c) zmian w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw, d) przeznaczenia rezerwy celowej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji właściwej w sprawach  budżetu,

14) przygotowuje projekty zarządzeń Wójta, jeśli Wójt posiada upoważnienie Rady, w sprawach:

 a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

15) przygotowuje zarządzenia Wójta w pozostałych sprawach dotyczących wykonywania budżetu,

16) czuwa nad zaciąganiem zobowiązań pieniężnych do wysokości kwot wydatków określonych w planie finansowym,

17) zapewnia bankową obsługę budżetu Gminy poprzez przygotowanie i przeprowadzenie wyboru banku przez Radę w trybie przepisów o zamówieniach publicznych,

18) przygotowuje propozycje lokowania przez Wójta wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, jeśli Wójt posiada upoważnienie Rady,

19) sporządza sprawozdania i informacje z realizacji budżetu,

20) wykonuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie:

 a) prowadzenia rachunkowości,

 b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

 c) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 e) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 f) opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

21) dokonuje kontroli wykorzystania środków budżetowych w jednostkach organizacyjnych gminy i nadzorowanych,

22) dokonuje bieżącej i okresowej analizy wykonania budżetu i informuje o jego realizacji,

23) zapewnia przygotowanie projektów uchwał regulujących wysokości stawek podatkowych, prawidłowy wymiar i pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy,

24) zapewnia terminowe ściąganie należności budżetowych,

25) sporządza sprawozdania okresowe i roczne z wykonania budżetu oraz inne sprawozdania i zestawienia.