dzisiaj jest: 10 grudnia 2018. imieniny: Julia, Judyta, Daniel
wersja polska 
Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami na terenie Gminy Wielgomłyny

     W dniu 18 lipca 2013 r. została zawarta umowa między Gminą Wielgomłyny a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotycząca udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania, realizowanego w ramach dziedziny Badania naukowe i ekspertyzy/Monitoring środowiska pn. „Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami na terenie Gminy Wielgomłyny”. Całkowita wartość zadania to 4 514,10 PLN. Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW wynosi do 4 062,00 PLN (nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego zadania). Zadanie polega na zakupie oprogramowania do prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielgomłyny.
W ramach projektu zakupiono:
1. GOMIG Odpady (dodatkowe stanowisko) - Moduł stanowi centralną bazę danych tworzoną na okoliczność realizacji podstawowych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
2. GOMIG Moduł Wymiarowy - moduł do realizacji operacji wymiarowych w zakresie naliczeń przypisów i odpisów dla płatników. Moduł umożliwia przeprowadzenie operacji podatkowych poprzez pełną integrację z modułem odpłatności autorstwa firmy ARISCO. Dodatkowo zapewnia pełną integrację z systemami zewnętrznymi do obsługi księgowo-podatkowej.
3. GOMIG KSGZOB – integracja systemu GOMIG z systemem KSZOB księgowość Zobowiązań. Moduł ten pozwala na połączenie a tym samym przekazywanie danych z systemu GOMIG do działającego w gminie sytemu KSZOB Księgowość zobowiązań. Dzięki niemu wszelkie informacje o ewentualnych zaległościach w płatnościach będą wyliczane i przekazywane do systemu odpowiedzialnego za realizację procedur windykacyjnych dla płatników uchylających się od obowiązków podatkowych na rzecz gminy.
4. KSZOB Windows (dodatkowe stanowisko) – moduł umożliwiający zastosowanie procedur windykacyjnych. Zakup oprogramowania pozwoli na sprawne prowadzenie systemu gospodarki odpadami obejmującego teren całej gminy.

Strona internetowa WFOŚiGW – www.wfosigw.lodz.pl
« powrót