dzisiaj jest: 10 grudnia 2018. imieniny: Julia, Judyta, Daniel
wersja polska 
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych
Projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielgomłyny”

otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Wysokość dofinansowania to 90 tyś. zł

Projektem objęci zostali uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Wielgomłyny: PSP w Zagórzu, PSP w Wielgomłynach, PSP im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie. Łącznie w projekcie uczestniczy 120 dzieci w tym 52 dziewczynki i 68 chłopców.

W ramach projektu są sfinansowane zajęcia dodatkowe wpierające indywidualizację procesu nauczania, których potrzeba realizacji wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy oraz doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce dydaktyczne  i sprzęt specjalistyczny niezbędne do realizacji założeń procesu indywidualizacji nauczania w danej szkole.

Lista zajęć dodatkowych, o których mowa w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” jest lista otwartą, co oznacza że dobór zajęć jest dostosowany, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, do potrzeb danej szkoły.


W PSP w Zagórzu przeprowadzone będą:
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej.

W PSP w Wielgomłynach i w Krzętowie przeprowadzone będą:
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w kierunku matematyczno – przyrodniczym.

Celem realizowanego projektu jest:
- zwiększenie stopnia wykorzystania w szkole aktywnych metod uczenia poprzez rozbudowę bazy dydaktycznej;
- zapewnienie dzieciom w I etapie edukacyjnym bogatej oferty edukacyjno  - wychowawczo – profilaktycznej, zgodnie z ich indywidualnymi problemami.

Efektem realizacji zamierzonych celów jest zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego).

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2012/2013.Realizacja projektu

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2012 r. Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Wielgomłyny biorą udział w zajęciach:
- dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją (65 dzieci w tym 40 chłopców i 25 dziewczynek);
- logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (63 dzieci w tym 39 chłopców i 24 dziewczynki);
- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej ( 21 dzieci w tym 12 chłopców i 9 dziewczynek);
- rozwijających zainteresowania uczniów w kierunku matematyczno – przyrodniczym (41 dzieci w tym 18 chłopców i 23 dziewczynki).

Uczniowie biorący udział w zajęciach podzieleni zostali łącznie na 34 grupy, z których każda ma jedną godzinę zajęć tygodniowo. W celu zwiększenia zainteresowania dzieci uczestnictwem w zajęciach oraz wprowadzeniu nowych aktywnych form nauczania w ramach projektu zostały zakupione m.in. : gry planszowe, komputerowe programy edukacyjne, plansze edukacyjne, mikroskopy wraz preparatami, liczydła, przybory oraz figury geometryczne, materiały papiernicze itp. Do szkół zakupiono laptopy, projektory multimedialne, magnetofony oraz drukarki.

Wszystkie zajęcia poza zajęciami logopedycznymi dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, prowadzone są w ramach art. 42 Karty nauczyciela. Zajęcia logopedyczne prowadzi wyłoniona w drodze przetargu firma. Łącznie w ramach projektu zrealizowanych zostanie 1020 godzin zajęć. Do końca grudnia 2012 r. zrealizowano:
- 133 h - zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych;
- 251 h - zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
- 36 h - zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej;
- 82 h - zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w kierunku matematyczno – przyrodniczym.

Zdjęcia z przeprowadzanych zajęć w poszczególnych szkołach:


PSP KrzętówPSP WielgomłynyPSP Zagórze