dzisiaj jest: 12 grudnia 2018. imieniny: Joanna, Aleksander, Dagmara
wersja polska 
Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wielgomłyny
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Wielgomłyny


     W dniu 14 kwietnia 2014 r. gmina Wielgomłyny podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, pn. „Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wielgomłyny”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt rozpoczął się z dniem 1 lutego 2014r. i będzie realizowany do 31 października 2014r. Jego celem jest wsparcie edukacje dzieci w wieku 3 -5 lat.
     Na realizację przedmiotowego projektu pozyskano dofinansowanie w kwocie 343 430,54zł., w tym płatność ze środków europejskich wynosi 291 915,96 zł. oraz dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 51 514,58 zł. Z tej kwoty na sfinansowanie placów zabaw przeznacza się kwotę w wysokości około 120 tys., na dostosowanie pomieszczeń poprzez modernizację toalet dla dzieci i personelu przeznacza się środki w wysokości około 20 tys., natomiast na wyposażenie czyli zakup mebli, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek, rolet okiennych, sprzętu do utrzymania czystości, zabezpieczeń grzejników i sprzętu ICT zostanie przeznaczona kwota w wysokości około 200 tys. zł.
     Celem działań w ramach tego projektu unijnego jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nie objętych wychowaniem przedszkolnym. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wielgomłyny, a także podniesie jakości pracy czterech oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 – 5 letnich.  
   Projekt obejmuje trzy grupy działań:
  1. Organizację placów zabaw
  2. Dostosowanie pomieszczeń
  3. Wyposażenie.

    Niewątpliwie projekt podniesie standard oddziałów przedszkolnych działających w szkołach podstawowych naszej Gminy i dostosuje do objęcia opieką przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat. Stworzona baza dydaktyczna bogata w nowoczesny sprzęt oraz atrakcyjne pomoce dydaktyczne, naukowe i zabawki wpłynie na polepszenie jakości usług edukacyjnych świadczonych w zakresie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wielgomłyny, co jest celem szczegółowym realizowanego projektu. Dodatkowo opisywane przedsięwzięcie sprawi, iż przed dziećmi w wieku przedszkolnym otworzy się „nowy świat i nowe możliwości” a także przed ich rodzicami, którzy w szczególności są odpowiedzialni za zapewnienie swoim pociechom dobrej przyszłości.

    Projekt pn. „Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wielgomłyny”

     Od 1 lutego 2014r. Gmina Wielgomłyny realizuje kolejny projekt edukacyjny, tym razem wsparciem zostaną objęte oddziały przedszkolne funkcjonujące przy Szkołach Podstawowych. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana przez Wójta Gminy Wielgomłyny 14.04.2014r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest: Podniesienie jakości pracy 4 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych w gminie Wielgomłyny (w miejscowości Wielgomłyny, Krzętów i Zagórze) poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 letnich w terminie do 31 sierpnia 2014r.

Cele szczegółowe:
I. Stworzenie w 4 oddziałach przedszkolnych przy 3 szkołach podstawowych w okresie do 31.08.2014r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.
II. Stworzenie w 4 oddziałach przedszkolnych przy 3 szkołach podstawowych w okresie do 31.08.2014r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat, poprzez dostosowanie pomieszczeń do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.
III. Wzrost w 4 oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanych przy 3 szkołach podstawowych w okresie do 31.08.2014r. jakości warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat, poprzez doposażenie placu zabaw, dostosowanie do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.

    W ramach projektu wsparciem zostaną objęte dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wielgomłynach oraz jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzętowie i jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zagórzu. Łączna wartość projektu to 343 430,54 zł, dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na: doposażenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych, doposażenia szatni, modernizacje i doposażenie łazienek dla dzieci i personelu, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, zabawek, mebli, nowoczesnego sprzętu komputerowego, ICT, RTV, kserokopiarek i tablic interaktywnych oraz na wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi Realizacja projektu przygotuje oddziały przedszkolne nr 1 i nr 2 w Szkole Podstawowej w Wielgomłynach, Szkole Podstawowej w Krzętowie i Szkole Podstawowej w Zagórzu do przyjęcia dzieci młodszych. Polepszenie warunków lokalowych i doposażenie placy zabaw z bezpieczną nawierzchnią poprawi warunki pracy i jakości pracy z dziećmi oraz uatrakcyjni ofertę edukacyjną.
Wszystkie działania zostaną zrealizowane w terminie od 01.02.2014r. do 31.08.2014r.


BIURO PROJEKTU:
Urząd Gminy Wielgomłyny
ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny
Pokój nr 6.