Logo Gmina Wielgomłyny Wójt Gminy mgr Bogumiła Dyktyńska

News

News zdjęcie id 133

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

31.05.2019

 

W związku z upływem kadencji ławników sądowych, Urząd Gminy w Wielgomłynach informuje, że zgodnie z art. 161, § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 52 z późn. zm.) :

Rada Gminy Wielgomłyny przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników:
- do Sądu Rejonowego w Radomsku - 1 osoba,
- do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb - 6 osób.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Wzór karty zgłoszenia można także otrzymać w biurze Urzędu Gminy w Wielgomłynach pokój nr 11 i na stronie http://wielgomlyny.pl/ oraz www.wielgomlyny.bip.net.pl/ (w zakładce wybory ławników).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty pkt. 1-4 winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej organizacji, datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego i odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów lub które wpłynęły do Rady Gminy Wielgomłyny po upływie terminu określonego w § 162 § 1 ustawy pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Do pobrania:
- karta zgłoszenia kandydata na ławnika - pobierz 
- lista osób zgłaszających kandydata - pobierz 
-
informacja z Krajowego Rejestru Karnego - pobierz 
-
oświadczenie (postępowanie o przestępstwo) - pobierz 
-
oświadczenie (władza rodzicielska) - pobierz 
-
zaświadczenie lekarskie - pobierz 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 10.00 - 14.00

Urząd Gminy w Wielgomłynach

ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny
tel.: 44 787-10-87
fax: 44 787-10-82
e-mail: urzad@wielgomlyny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.