Logo Gmina Wielgomłyny Wójt Gminy mgr Bogumiła Dyktyńska

News

News zdjęcie id 314

Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach

25.06.2020

KURENDA DOTYCZĄCA
ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach informuje, że wnioski na świadczenie „Dobry Start”  można składać w wersji tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2020 roku do 30 listopada 2020r.
Od 1 lipca 2020r. do 30 listopada 2020r. można również składać wnioski o w/w świadczenie droga elektroniczną (online)  przez stronę: empatia.mrips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Przyjmowane będą tylko wnioski z wymaganą dokumentacją.

Po druki wniosków prosimy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.

Do wniosku o świadczenie „Dobry start” należy dołączyć:

 1. Dowód osobisty osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze (do wglądu).
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu  niepełnosprawności (lub oświadczenie).
 3. Zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej (lub oświadczenie). Zaświadczenie należy donieść we wrześniu 2020r.
 4. Numer konta na, który ma być przekazywane świadczenie „Dobry start”.
 5. Adres poczty elektronicznej (e-mail).

  Informacja!

W przypadku otrzymania z naszego ośrodka informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” drogą elektroniczną z adresu e-mail: gops@wielgomlyny.pl  prosimy nie odpowiadać na w/w wiadomość.
 


KURENDA DOTYCZĄCA
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy na zasiłki rodzinne i dodatki można składać już od 1 sierpnia 2020 roku.
Od 1 lipca 2020 r. można również składać wnioski o w/w świadczenie drogą elektroniczną (online)  przez:
- stronę internetową Ministerstwa Rodziny: empatia.mrips.gov.pl,
- bankowość elektroniczną,
- lub przez portal PUE ZUS (Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Przyjmowane będą tylko wnioski z wymaganą dokumentacją.

Po druki wniosków prosimy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach – Dział Świadczeń Rodzinnych w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.

Jednocześnie informujemy, że nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od dnia 1 listopada 2020 roku i trwał będzie do 31 października 2021 roku.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 1. Dowód osobisty osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (do wglądu).
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. Zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej.
 4. Zaświadczenie z uczelni w przypadku, gdy członek rodziny studiuje.
 5. Umowy o pracę, które były wykonywane w 2019 r. od wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 6. Zaświadczenie z Urzędów Gmin, w których w 2019 r. było gospodarstwo rolne o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni albo nakaz płatniczy za 2019 rok oraz inne dokumenty dotyczące gospodarstwa rolnego np.: umowa dzierżawy (lub oświadczenie).
 7. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
 8. Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2019 r. w przypadku uzyskania  alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
 9. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu:
  a) świadectwo pracy,
  b) PIT-11.
 10. Zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia pracy przez członka rodziny w roku 2020 r. zawierające kwotę przychodu (wynagrodzenia brutto) podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26-07-1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o:
  - koszty uzyskania przychodu,
  - należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
  - składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 11. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko/ci.
 12. Numer konta,  na który mają być przekazywane świadczenia rodzinne.
 13. Decyzja lub odcinki z wypłaty zasiłku chorobowego z KRUS za 2019 r.
 14. Decyzja o uzyskaniu zasiłku macierzyńskiego z KRUS za 2019 r. lub 2020 r.
 15. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką lekarza od 10 tygodnia ciąży.
 16. Inne dokumenty tj:
  a) decyzja o uzyskaniu prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
  b) decyzja o uzyskaniu zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  c) decyzja o rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej,
  d) decyzja o zakończeniu  pozarolniczej działalności gospodarczej,
  e) zaświadczenie z ZUS o otrzymaniu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 17.  W przypadku uczniów odbywających płatne praktyki  i rozliczających się z nich w 2019 r. umowa o te praktyki.
 18.  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2019 r. z działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa.
 19. Adres poczty elektronicznej (e-mail) obowiązkowo przy złożeniu wniosku online.

KURENDA DOTYCZĄCA
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy na świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać już od 1 sierpnia 2020 roku.
Od 1 lipca 2020 r. można również składać wnioski o w/w świadczenie drogą elektroniczną (online) przez:
- stronę internetową Ministerstwa Rodziny : empatia.mrips.gov.pl,

- bankowość elektroniczną,
- lub przez portal PUE ZUS (Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Przyjmowane będą tylko wnioski z wymaganą dokumentacją.

Po druki wniosków prosimy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach – Dział Świadczeń Rodzinnych w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.

Jednocześnie informujemy, że nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się od dnia 1 października 2020 roku i trwał będzie do 30 września 2021 roku.

Do wniosku o świadczenie z Funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

 1. Dowód osobisty osoby ubiegającej się o świadczenie z Funduszu alimentacyjnego (do wglądu).
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. Zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole ponadpodstawowej.
 4. Umowa o pracę, która była wykonywana w 2019 r. od wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 5. Zaświadczenie z Urzędów Gmin o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni albo nakaz płatniczy za 2019 rok oraz inne dokumenty dotyczące gospodarstwa rolnego np.: umowa dzierżawy (lub oświadczenie).
 6. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów płaconych w 2019 roku, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
 7. Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2019 r, w przypadku uzyskania  alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej,
 8. Zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
 9. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu:
  a) świadectwo pracy,
  b) Pit-11.
 10. Zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia pracy przez członka rodziny w roku 2020 r. zawierające kwotę przychodu (wynagrodzenia brutto) podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26-07-1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o:
  - koszty uzyskania przychodu
  ,
  - należny podatek dochodowy od osób fizycznych,

  - składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 11. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko/ci.
 12. Numer konta, na który mają być przekazywane świadczenie z Funduszu alimentacyjnego.
 13. Decyzja lub odcinki z wypłaty zasiłku chorobowego z KRUS za 2019 r.
 14. Decyzja o uzyskaniu zasiłku macierzyńskiego z KRUS za 2019 r. lub 2020 r.
 15. Inne dokumenty tj:
  a) decyzja o uzyskaniu prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
  b) decyzja o uzyskaniu zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia   kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  c) decyzja o rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej,

  d) decyzja o zakończeniu  pozarolniczej działalności gospodarczej,
  e) zaświadczenie z ZUS o otrzymaniu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 16.  W przypadku uczniów odbywających płatne praktyki  i rozliczających się z nich w 2019 r. umowa o te praktyki.
 17. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2019 r. z działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu na podstawie  przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa.
 18. Adres poczty elektronicznej (e-mail) obowiązkowo przy złożeniu wniosku online.

 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 10.00 - 14.00

Urząd Gminy w Wielgomłynach

ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny
tel.: 44 787-10-87
fax: 44 787-10-82
e-mail: urzad@wielgomlyny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.