Logo Gmina Wielgomłyny Wójt Gminy mgr Bogumiła Dyktyńska

News

News zdjęcie id 548

KURENDA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

14.07.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy na zasiłki rodzinne i dodatki można składać już od 1 sierpnia 2021 roku.
Od 1 lipca 2021 r. można również składać wnioski o w/w świadczenie droga elektroniczną (online) przez:
- stronę internetową Ministerstwa Rodziny : empatia.mrips.gov.pl
- bankowość elektroniczną,
- lub przez portal PUE ZUS (czyli przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych)

Przyjmowane będą tylko wnioski z wymaganą dokumentacją.

Po druki wniosków prosimy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach – Dział Świadczeń Rodzinnych w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Jednocześnie informujemy, że nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od dnia 1 listopada 2021 roku i trwał będzie do 31 października 2022 roku.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 1. Dowód osobisty osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (do wglądu).
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. Zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej.
 4. Zaświadczenie z uczelni w przypadku, gdy członek rodziny studiuje.
 5. Umowy o pracę, które były wykonywane od 2020 r. od wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 6. Zaświadczenie z Urzędów Gmin, w których w 2020 r. było gospodarstwo rolne o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni albo nakaz płatniczy za 2020 rok oraz inne dokumenty dotyczące gospodarstwa rolnego np.: umowa dzierżawy;(lub oświadczenie).
 7. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
 8. Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2020 r, w przypadku uzyskania  alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
 9. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu:
  a) świadectwo pracy,
  b) PIT-11.
 10. Zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia pracy przez członka rodziny w roku 2021 r. zawierające kwotę przychodu (wynagrodzenia brutto) podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26-07-1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o:
  - koszty uzyskania przychodu,
  - należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
  - składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 11. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko/ci.
 12. Numer konta, na który mają być przekazywane świadczenia rodzinne.
 13. Decyzja lub odcinki z wypłaty zasiłku chorobowego z KRUS za 2020 r.
 14. Decyzja o uzyskaniu zasiłku macierzyńskiego z KRUS za 2020 r. lub 2021 r.
 15. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką lekarza od 10 tygodnia ciąży
 16. Inne dokumenty tj:
  a)    decyzja o uzyskaniu prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
  b)    decyzja o uzyskaniu zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  c)    decyzja o rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej,
  d)    decyzja o zakończeniu  pozarolniczej działalności gospodarczej,
  e)    zaświadczenie z ZUS o otrzymaniu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 17. W przypadku uczniów odbywających płatne praktyki  i rozliczających się z nich w 2020 r. umowa o te praktyki.
 18. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2020 r. z działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa.
 19. Adres poczty elektronicznej (e-mail) obowiązkowo przy złożeniu wniosku online.

   

   

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 10.00 - 14.00

Urząd Gminy w Wielgomłynach

ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny
tel.: 44 787-10-87
fax: 44 787-10-82
e-mail: urzad@wielgomlyny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.