Logo Gmina Wielgomłyny Wójt Gminy mgr Bogumiła Dyktyńska

News

News zdjęcie id 550

KURENDA DOTYCZĄCA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

14.07.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy na świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać już od 1 sierpnia 2021 roku.
Od 1 lipca 2021 r. można również składać wnioski o w/w świadczenie drogą elektroniczną (online) przez:
- stronę internetową Ministerstwa Rodziny: empatia.mrips.gov.pl,
- bankowość elektroniczną,
- lub przez portal PUE ZUS (czyli przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Przyjmowane będą tylko wnioski z wymaganą dokumentacją.

Po druki wniosków prosimy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach – Dział Świadczeń Rodzinnych w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Jednocześnie informujemy, że nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się od dnia 1 października 2021 roku i trwał będzie do 30 września 2022 roku.

Do wniosku o świadczenie z Funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

 1. Dowód osobisty osoby ubiegającej się o świadczenie z Funduszu alimentacyjnego (do wglądu).
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. Zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole ponadpodstawowej.
 4. Umowa o pracę, która była wykonywana w 2020 r. od wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 5. Zaświadczenie z Urzędów Gmin o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni albo nakaz płatniczy za 2020 rok oraz inne dokumenty dotyczące gospodarstwa rolnego np.: umowa dzierżawy (lub oświadczenie).
 6. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów płaconych w 2020 roku, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
 7. Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2020 r.
  w przypadku uzyskania  alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej.
 8. Zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
 9. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu:
  a) świadectwo pracy,
  b) Pit-11.
 10. Zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia pracy przez członka rodziny w roku 2021 r. zawierające kwotę przychodu (wynagrodzenia brutto) podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26-07-1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o:
  - koszty uzyskania przychodu,
  - należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
  - składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 11. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko/ci.
 12. Numer konta, na który mają być przekazywane świadczenie z Funduszu   alimentacyjnego.
 13. Decyzja lub odcinki z wypłaty zasiłku chorobowego z KRUS za 2020 r.
 14. Decyzja o uzyskaniu zasiłku macierzyńskiego z KRUS za 2020 r. lub 2021 r.
 15. Inne dokumenty tj:
  a) decyzja o uzyskaniu prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
  b) decyzja o uzyskaniu zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia   kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  c) decyzja o rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej,
  d) decyzja o zakończeniu  pozarolniczej działalności gospodarczej,
  e) zaświadczenie z ZUS o otrzymaniu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 16. W przypadku uczniów odbywających płatne praktyki  i rozliczających się z nich w 2020 r. umowa o te praktyki.
 17. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2020 r. z działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu na podstawie  przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa,
 18. Adres poczty elektronicznej (e-mail) obowiązkowo przy złożeniu wniosku online.

   

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 10.00 - 14.00

Urząd Gminy w Wielgomłynach

ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny
tel.: 44 787-10-87
fax: 44 787-10-82
e-mail: urzad@wielgomlyny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.