Logo Gmina Wielgomłyny Wójt Gminy mgr Bogumiła Dyktyńska

News

News zdjęcie id 607

Informacja - apel do posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

17.09.2021

W związku z podjęciem działań wynikających ze skarg złożonych do instytucji kontrolujących działania gminy zmierzające do poprawy i uporządkowania zadań związanych z gospodarką wodno – ściekową, regulowanych przez Ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Wielgomłyny informuje, że każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego (szamba) oraz przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości (faktury).

Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje w/w ustawa oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgomłyny. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie mógł skutkować wydaniem decyzji o wywozie zastępczym, lub/i karą grzywny.

Informuję również, że zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie naszej gminy posiada Zakład Komunalny w Wielgomłynach, jako jednostka organizacyjna Gminy Wielgomłyny.

Właściciele zbiorników na nieczystości płynne i przydomowych oczyszczalni ścieków, którzy do tej pory nie zgłosili istnienia tych budowli, są zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia ich do ewidencji  w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach pok. 13, tel. 44/787 10 87 wew. 122.

Informuję również, iż na terenie gminy prowadzone są kontrole wywozu ścieków do oczyszczalni przez instytucje zewnętrzne do tego uprawnione. Brak dokumentów potwierdzających legalny ich wywóz karany jest grzywną w wysokości 200,00 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1439):

Zgodnie z art. 3 ust. 3pkt. 1 i 2: „Gminy prowadzą ewidencję:
1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej".

Art. 5 ust. I pkt. 3a ,, Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych „

Art. 5 ust. I pkt 3b ,, Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi"

Art. 6 ust. 1 ,, Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości,(…) wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. l pkt. 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie naprowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - przez okazywanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat ze te usługi".

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 10.00 - 14.00

Urząd Gminy w Wielgomłynach

ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny
tel.: 44 787-10-87
fax: 44 787-10-82
e-mail: urzad@wielgomlyny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.