Logo Gmina Wielgomłyny Wójt Gminy mgr Bogumiła Dyktyńska

News

News zdjęcie id 720

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

05.04.2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 1 osoby.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe w kierunku rehabilitacji lub fizjoterapii z dodatkowymi uprawnieniami do pracy z dziećmi.

Specjalistyczne usługi (w tym przypadku usługi w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych) są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

Ogólny zakres wykonywanych zadań:

Rehabilitacja metodą Vojty  w celu uzyskania przez pacjenta równowagi ciała podczas ruchu („sterowanie posturalne”), wyprostu ciała wbrew sile siążenia, celowych ruchów – ruchy fazowe części ciała 2 godziny 15 minut tygodniowo świadczona w miejscu zamieszkania, w wymiarze 9 godzin miesięcznie.

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie w pracy  z dziećmi w zakresie rehabilitacji. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu w jednej z następujących placówek:

 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1 Rozporządzeniu Ministra polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2005.189.1598) oraz posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 rozporządzenia, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. CV.
 3. Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia).
 4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).
 5. Dokument potwierdzający doświadczenie w pracy w zakresie rehabilitacji (kserokopia).
 6. Dokument potwierdzający doświadczenie w pracy z dziećmi w zakresie rehabilitacji (kserokopia).
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z   oskarżenia publicznego.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do pracy  na zajmowanym stanowisku.

Inne informacje:

- Przewidywany termin wykonywania usługi:   maj -  grudzień 2022 r.,
- Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie,
- Miejsce pracy: teren Gminy Wielgomłyny w domu podopiecznego.

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną. W przypadku składania osobiście oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis:

Oferta -   rehabilitacja

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgomłynach ul. Rynek 1 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97 – 525 Wielgomłyny. Ofertę przesłać można także pocztą elektroniczną na adres gops@wielgomlyny.pl  lub faksem pod nr  44  787-10-82.

Ofertę złożyć należy do dnia:  20.04.2022  r. do godz. 1500

Decyduje data wpływu oferty do GOPS Wielgomłyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Wielgomłyny w godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie – 44   787-10-87 wew.112

 

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wielgomłynach

Bogumiła Smolarczyk

 


Do pobrania:
- zaproszenie do składania ofert - pobierz 
- wzór oferty - pobierz 

 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 10.00 - 14.00

Urząd Gminy w Wielgomłynach

ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny
tel.: 44 787-10-87
fax: 44 787-10-82
e-mail: urzad@wielgomlyny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.