Logo Gmina Wielgomłyny Wójt Gminy mgr Bogumiła Dyktyńska

News

News zdjęcie id 892

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Wielgomłyny

31.03.2023

Wójt Gminy Wielgomłyny zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wielgomłyny w 2023 roku, ogłaszanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Wielgomłyny zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób, zwanych dalej kandydatami, które będą brały udział w pracach Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert w trybie ww. ustawy na rok 2023.

2. Komisja Konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania ofert o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs.

3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Wójt Gminy Wielgomłyny powoła Komisję Konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej ofert.

II. Zadania Komisji Konkursowej:

1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu.

2. Wypełnienie kart oceny formalnej i merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych poszczególnym ofertom.

3. Sporządzenie i przedstawienie Wójtowi Gminy protokołu wraz z propozycją wyboru ofert i wysokością dotacji na realizację zadań publicznych.

III. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w Komisjach Konkursowych:

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kandydat musi spełnić łącznie następujące kryteria:

1) być obywatelem RP i korzystać z pełni praw publicznych;

2) być przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Wielgomłyny lub działającej na rzecz jej mieszkańców;

3) nie pozostawać wobec organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (do członków Komisji Konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracowników);

4) został wskazany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy Wielgomłyny, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny. W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu.

Formularz należy złożyć w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydata do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wielgomłyny w roku 2023”.

V. Termin składania dokumentów: do dnia 14 kwietnia 2023 r.

VI. Uwagi końcowe:

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń.

2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy powołaniu komisji konkursowej.

 

Do pobrania:

- Ogłoszenie z załącznikami (pdf) - pobierz  
- Ogłoszenie z załącznikami (docx) - pobierz  
 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 10.00 - 14.00

Urząd Gminy w Wielgomłynach

ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny
tel.: 44 787-10-87
fax: 44 787-10-82
e-mail: urzad@wielgomlyny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.